Pe scurt, eșalonarea taxelor înseamnă un aranjament de plată în rate a obligațiilor fiscale restante de care pot beneficia debitorii aflați în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești.

Care sunt avantajele eșalonării:

1. Suspendarea executării silite pentru sumele care fac obiectul eșalonării la plată a obligațiilor fiscale.

2. Amânarea la plată a penalităților de întârziere cuprinse în certificatul de atestare fiscală în vederea anulării.

3. Necalcularea și nedatorarea penalităților de întârziere pe perioada eșalonării la plată, pentru obligațiile fiscale eșalonate la plată, cu excepția situației privind achitarea cu întârziere a ratei de eșalonare.

4. Posibilitatea participării la licitațiile publice ca urmare a faptului că obligațiile fiscale eșalonate la plată nu sunt considerate obligații fiscale restante .

În funcție de garanția constituită poți beneficia de următoarele înlesniri la plată:


I. Eșalonarea la plată pe o perioadă de până la 5 ani, cu amânarea la plată a penalităților de întârziere, în vederea anulării, dacă constitui garanții, potrivit legii;
II. Eșalonarea la plată pe o perioadă de până la 5 ani, iar penalitățile de întârziere nu se amână la plată și se includ în eșalonare, dacă deții bunuri insuficiente pentru a constitui garanții;
III. Eșalonarea la plată pe o perioadă de până la 6 luni, iar penalitățile de întârziere nu se amână la plată și se includ în eșalonare, dacă nu constitui garanții;
IV. Eșalonarea la plată pe o perioadă de până la 5 ani, cu amânarea la plată a penalităților de întârziere, în vederea anulării, dacă valoarea obligațiilor fiscale este de până la 20.000 lei pentru persoanele juridice și de până la 5.000 lei în cazul persoanelor fizice.

V. Eșalonarea la plată pe o perioadă de cel mult 12 luni pentru debitorii cu risc fiscal mic, cu constituirea de garanții în valoare de minimum 20% din sumele ce pot face obiectul înlesnirii la plată.

Criterii de încadrare în categoria debitorilor cu risc fiscal mic:
– nu are fapte înscrise în cazierul fiscal;
– administratorii (în cazul societăților pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni) și asociații majoritari sau asociatul unic și/sau administratorii (în cazul celorlalte societăți, altele decât societățile pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni) nu au fapte înscrise în cazierul fiscal;
– nu se află în inactivitate înscrisă la registrul comerțului;
– nu are obligații fiscale restante mai vechi de 12 luni;
– nu a înregistrat pierderi din exploatare în ultimul exercițiu financiar închis;
– sunt înființate cu minimum 12 luni anterior depunerii cererii.

Care sunt condițiile pentru a beneficia de eșalonarea la plată?

Pentru a beneficia de eșalonare la plată trebuie sa îndeplinești cumulativ următoarele condiții:

  • să te afli în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești și să ai capacitate financiară de plată pe perioada de eșalonare
  • să constitui o garanție;
  • să nu te afli în procedura insolvenței;
  • să nu te afli în dizolvare;
  • să nu ti se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară;
  • să ai depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. Această condiție trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
  • dacă îndeplinești condițiile de mai sus mai ai de parcurs câțiva pași pentru a beneficia de toate avantajele eșalonării la plată.

Care sunt pașii pentru a solicita eșalonare?

1. Completarea cererii;

2. Depunerea cererii;

3. Dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare a eșalonării la plată, urmează acordul de principiu;

4. Respectați regulile acordului de principiu;

5. Soluționarea cererii de acordare a eșalonării la plată.

Care e ordinea in care se sting creanțele fiscale?

În cazul în care în perioada cuprinsă între data eliberării certificatului de atestare fiscală și data comunicării deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale se efectuează plați în conturile bugetare aferente tipurilor de creanțe fiscale ce vor face obiectul eșalonării la plată, acestea sting mai întâi obligațiile fiscale exigibile în această perioadă și apoi obligațiile cuprinse în certificatul de atestare fiscală.

În cazul în care în perioada cuprinsă între data eliberării certificatului de atestare fiscală și data comunicării deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale s-au stins obligații fiscale prin orice modalitate prevăzută de lege, care sunt cuprinse în suma care face obiectul eșalonării la plata, sumele eșalonate la plată reprezintă diferența dintre sumele prevăzute în certificatul de atestare fiscală și obligațiile fiscale stinse

Pe perioada eșalonării la plată, ordinea de stingere este următoarea:
a) ratele de eșalonare și/sau, după caz, obligațiile fiscale de a căror plată depinde menținerea valabilității eșalonării la plată;
b) sumele datorate în contul următoarelor rate din graficul de plată, până la concurența cu suma eșalonată sau până la concurența cu suma achitată, după caz.

Pot solicita modificarea deciziei de eșalonare la plată?

Pe perioada de valabilitate a eșalonării poți depune maxim doua cereri de modificare a deciziei de eșalonare la plată într-un an de eșalonare sau, după caz, fracție de an de eșalonare, calculat începând cu data comunicării deciziei de eșalonare. Prin modificările solicitate poți include în eșalonarea la plată și alte obligații fiscale cuprinse în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal

În situația în care garanțiile constituite inițial nu acoperă toate obligațiile fiscale incluse în eșalonarea la plată, odată cu cererea de modificare, trebuie sa constitui noi garanții.

Cum renunț la eșalonare?

Renunțarea la eșalonare, pe perioada de valabilitate a acesteia, se face prin depunerea unei cereri de renunțare.
În cazul renunțării, trebuie să achiți obligațiile fiscale rămase din eșalonare până la data la care intervine pierderea valabilității acesteia.

Ce se întâmplă odată cu achitarea ultimei rate eșalonate?

În situația în care sumele eșalonate la plată au fost stinse în totalitate și au fost respectate condițiile de menținere a valabilității eșalonării la plată (achitarea obligațiilor cu termene de plată ulterioare datei comunicării deciziei de eșalonare, a diferențelor rezultate din declarații rectificative etc.), organul fiscal emite în două exemplare decizia de finalizare a eșalonării la plata a obligațiilor fiscale, precum și decizia de anulare a penalităților de întârziere amânate la plată.

După finalizarea eșalonării la plată a obligațiilor fiscale, penalitatea de nedeclarare amânată la plată, se reduce cu 75%. Pentru reducerea cu 75% a penalităților de nedeclarare, vei depune o cerere în acest sens.

Diferența de penalități de nedeclarare în cotă de 25% se achita astfel:
a. dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv;
b. dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv.